Header

در قسمت package سه گزینه زیر وجود دارد:

Add a package

Edit a package

Delete a package

package1

(بیشتر…)

برای اعمال تغییرات در یک اکانت پس از ایجاد آن از گزینه Modify an Account  استفاده می نماییم.

modify-account1

(بیشتر…)

ابتدا به WHM وارد شوید و از قسمت Account Function روی Create new account کلیک نمایید:

createuser2

(بیشتر…)